În temeiul art. 94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, sunteţi invitat (ă) să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bihor care va avea loc pe data de 22 martie 2016, ora 10,00 în Sala Mare a Consiliului Judeţean Bihor, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015.
– Direcția Generală Economică

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.AEROPORTUL ORADEA pe anul 2016.
– Direcția Generală Economică

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale Bihor pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenței asupra copilului și a violenței în familie.
– Direcția Generală Economică (CMIS)

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale, prin modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 252/15.12.2015 a Consiliului Județean Bihor. (ASCO)
– Direcția Generală Economică (CMIS)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Muzeului ”Țării Crișurilor”.
– Direcția Generală Economică (CMIS)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Revistei culturale ”Familia”.
– Direcția Generală Economică (CMIS)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale R.A. Aeroportul Oradea.
– Direcția Generală Economică (CMIS)

8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de folosinta cu titlu gratuit în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, aupra unui bun mobil aflat în domeniul privat al județului Bihor.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

9. Proiectul de hotărâre privind acordul de vecinătate al judeţului Bihor – Consiliului Judeţean Bihor dat în favoarea S.C. ADL ARCHITECTURE&DESIGN S.R.L. Oradea, în vederea executării lucrărilor de construcţie a imobilului hotel pe terenul situat în Oradea, str. General Henri Mathias Berthlot nr.15.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

10. Proiect de hotărâre privind menţinerea dreptului de preemţiune referitor la cumpărarea imobilului teren şi Castel, situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

11. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de folosință cu titlu gratuit în favoarea Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria asupra unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Bihor.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea, asupra unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Bihor.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de folosință cu titlu gratuit (comodat) încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Fundația Culturală ”Festivalul Internațional de Teatru” Oradea.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra cotei de ½ din apartamentul nr. 5 situat în Oradea pe str. Moscovei nr. 4 din monumentul istoric Casa Adorjan I.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului Spital de Psihiatrie Nucet, situat în orașul Nucet, str. Pescăruşului nr.5, aflat în domeniul public al judeţului Bihor.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Municipiului Oradea asupra terenului în suprafață de 534 mp, provenit din dezlipirea numărului cadastral 174335, situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, destinat realizării drumului de acces auto în incinta Campusului Școlar ‘Partenie Cosma” și Grupului Școlar “Vasile Voiculescu
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

18. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației terenului în suprafață totală de 428 mp, provenit din dezlipirea numărului cadastral 174471, situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, destinat realizării unui drum de acces auto și pietonal pe latura vestică a Campusului Școlar ‘Partenie Cosma” și Grupului Școlar “Vasile Voiculescu”
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii terenului aflat în domeniul public al judeţului Bihor, situat în oraşul Vaşcău, str. Oltului, în scopul desfășurării activității de prestări servicii către populație
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea.
– Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

21. Proiect de hotarâre privind modificarea cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord.
– DGDRPPFE

22. Proiect de hotărâre privind preluarea în custodie de către Județul Bihor a sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia împreună cu Rezervația Naturală 2.187 Locul fosilifer de pe dealul Șomleului, asumarea angajamentului bugetar pentru activitățile care vor fi derulate conform convenției de custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesare depunerii dosarului de solicitare a custodiei.
– DGDRPPFE

23. Proiect de hotărâre privind semnarea unui Acord de parteneriat cu Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.
– DGDRPPFE

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – rest de executat la obiectivul ”Reparații capitale și amenajări interioare la sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str.Armatei Române nr.1/A”, etapa a –II-a.
– Direcția Generală Tehnică

25. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studii de fezabilitate la obiectivul de investiții: “Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J; DJ 108K, L. totală= 56,353 km, Județul Bihor”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
– Direcția Tehnică (Serviciul Întreținere drumuri județene)

26. Proiect de hotarare privind trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul localităților urbane,apartinând domeniului public al Județului Bihor, din administrarea Consiliului Județean Bihor, în administrarea unor consilii locale
– Direcția Tehnică (Serviciul Întreținere drumuri județene)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selectare a serviciilor avocațiale în vederea atribuirii contractului de asistență juridică pentru dosarele nr.699/111/2015, respectiv 700/111/2015 aflate pe rolul Tribunalului Bihor.
-Direcția Generală Economică (Serviciul Achiziții Publice)

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de consum maxim lunar de carburant pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Bihor, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordine.
-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrativ)

29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Teşan Prest SRL, pe traseul Oradea (Nufărul – Complex Peţa) – Palota ( SC Vernicolor SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

30. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marliz Com SRL, pe traseul Săcueni – Oradea ( SC Noul Woodest SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

31. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans Logistic SRL, pe traseul Săcueni – Valea lui Mihai ( SC Ara România SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

32. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Leuland Trans SRL, pe traseul Ciutelec – Marghita ( SC Sebi Com SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

33. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Sânzador SRL, pe traseul Topa de Sus – Oradea ( SC Papuc Unic SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

34. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Silvion Trans SRL, pe traseul Cresuia – Beiuş ( SC Albatex SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

35. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ) – Ioaniş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

36 Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ) – Nucet – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

37. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Vălani de Pomezeu – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

38. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Crânceşti – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

39. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ) – Nimăieşti – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

40. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

41. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ) – Roşia – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

42. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Andy Trans Tours Serv SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Panorama SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

43. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Speed & Expres SRL, pe traseul Sălard – Oradea (SC Limtex SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

44. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marliz Com SRL, pe traseul Borş – Oradea ( SC Noul Woodest SRL ).
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

45. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în Judeţul Bihor, modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013, HCJ nr. 132/2014 și HCJ nr.245/2015.
– Direcția Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

P R E Ş E D I N T E,
Cornel Popa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam