I. INTRODUCERE

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor este o instituţie cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii.
Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în
subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Similar organismelor de inspecţie a muncii din statele membre ale Uniunii Europene,
Inspecţia Muncii urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor legale de către angajatori în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în timpul desfăşurării activităţii.
Pe lângă funcţia de autoritate de stat, Inspecţia Muncii îndeplineşte şi alte funcţii generale:
• de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă;
• de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de competenţă;
• de formare, prin care se realizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu, în condiţiile legii;
• de cooperare, prin care se asigură desfăşurarea de acţiuni în comun, pe plan intern şi internaţional, în domeniile de competenţă;
• de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ – teritoriale pe care le are în administrare sau în folosinţă, a fonduri lor alocate în scopul funcţionării în condiţiile legii,precum şi organizarea şi gestionarea sistemelor informatice necesare activităţilor proprii.
Ca instituţie aflată în subordinea Inspecţiei Muncii, I.T.M. Bihor exercită controlul
aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă în unităţile din sectorul public, mixt, privat, la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, la persoanele fizice şi juridice şi la organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori.
În activitatea de control, I.T.M. Bihor colaborează, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în judeţ, cu diferite instituţii publice cu atribuţii de control sau cu organizaţii patronale sau sindicale, având încheiate protocoale în acest sens.
În îndeplinirea atribuţiilor generale, Inspecţia Muncii controlează aplicarea prevederilor legale în domeniile sale de competenţă, furnizează informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale, informează autorităţile competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, prestează servicii specifice domeniului său de activitate şi iniţiază propuneri legislative, pe care le înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
În activitatea sa curentă, Inspecţia Muncii organizează campanii de control şi de
conştientizare pe teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizând în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a inspectorilor de muncă, similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale UE, aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu.
Pentru a răspunde cât mai bine exigenţelor din domeniile sale de interes, Inspecţia
Muncii include, în strategia şi programul său anual de acţiuni, priorităţile şi obiectivele identificate la nivel naţional pe baza politicii UE privind ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune. Acestea au în vedere, în principal, controlul implementării legislaţiei muncii, inclusiv dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor, egalitatea de şanse, timpul de muncă, detaşarea, informarea şi consultarea lucrătorilor, precum şi controlul implementării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă.
I.T.M. Bihor asigură permanent accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public prin activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul şi prin pagina sa de internet.
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciului public este menită să asigure
transparenţa instituţională, prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR a acordat o atenţie deosebită realizării măsurilor cuprinse în Programul cadru de acţiuni pentru anul 2015 al Inspecţiei Muncii, a celor stabilite în Planul comun de acţiune privind reducerea incidenţei evenimentelor de muncă, precum şi a celor dispuse cu ocazia desfăşurării unor acţiuni la nivel local.
În scopul îndeplinirii atribuţiilor care revin Inspectoratelor teritoriale de muncă din Legea nr.108 /1999 şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin H.G. 1377/2009, conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor a dispus şi derulat măsuri organizatorice, tehnice şi economice pentru asigurarea realizării Programului cadru de acţiuni pe anul 2015, aprobat de Inspecţia Muncii.
Activitatea inspectorilor de muncă s-a desfăşurat în baza programului de acţiune aprobat de Inspecţia Muncii pe anul 2015, precum şi a necesităţii cercetării operative a evenimentelor.
La planificarea controalelor s-a ţinut seama de periodicitatea întocmită la începutul anului, precum şi de categorisirea agenţilor economici în funcţie de nivelul de risc calculat sau apreciat avându-se în vedere activitatea sau activităţile desfăşurate de agentul economic. De asemenea s-a ţinut seama de faptul ca peste 50% din acestea să se desfăşoare la agenţii economici clasificaţi ca întreprinderi mici şi mijlocii.
În controalele desfăşurate s-a urmărit cu prioritate existenţa şi calitatea programelor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, existenţa şi calitatea structurilor de securitate şi sănătate în muncă, urmărirea realizării măsurilor proprii precum şi a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării accidentelor de muncă, modul cum se realizează programul de reparaţii la echipamentele de muncă cu grad ridicat de pericol în exploatare şi/sau exploatare îndelungată, modul cum îşi desfăşoară activitatea comitetul de sănătate şi securitate în muncă etc.

CUPRINS

I. INTRODUCERE 1

II. Evidenţa controale efectuate 5
III. Evidenţa adeverinţe eliberate 5

IV.Evidenţa contracte individuale de muncă şi salariaţi conform prevederilor H.G. 500/2011 6
V.Evidenţa petiţiilor 6
VI.Relaţia cu mass-media 7
VII.Rezultatele acţiunilor planificate conform „ Programului cadru de acţiuni al INSPECŢIEI MUNCII “ ,
Respectiv „ Programului propriu de acţiuni al I.T.M BIHOR “ pentru anul 2015 8
VII.A. SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ şi BIROUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ 8
VII.B. SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 13
VIII. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 19
IX.Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 20
X. Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 21

XI.Situaţia accidentaţilor în muncă şi a bolilor profesionale 24

XII.Evidenţa salariatelor gravide 29

II. Evidenţa controale efectuate
În anul 2015, la nivelul Inspectoratului Teritorial De Muncă Bihor au fost controlate un număr 4.282 unităţi; s-au aplicat un număr de 5.635 sancţiuni contravenţionale, din care 1.004 amenzi în cuantum de 6.849.000 lei şi 4.631 avertismente.
Inspectorii de muncă din cadrul serviciului sănătate şi securitate în muncă al I.T.M. Bihor au efectuat în perioada de referinţă un număr de 1.710 unităţi controlate.
Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 3.181 sancţiuni contravenţionale, din care 238 amenzi în cuantum de 1.218.000 lei şi 2.943 avertismente.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate un număr 2.572 unităţi s-au aplicat un număr de 2.454 sancţiuni contravenţionale, din care 766 amenzi în cuantum de 5.631.000 lei şi 1.688 avertismente.
III. Evidenţa adeverinţe eliberate
La cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine, informaţii din arhiva I.T.M. Bihor constituită până la data de 31.12.2010 conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul INSPECŢIEI MUNCII cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,
I.T.M. Bihor a eliberat în anul 2015 un număr de 14.611 adeverinţe/certificate/alte tipuri de documente din care:
• adeverinţe de vechime -975;
• certificate din REVISAL –3291;
• alte tipuri de documente (Poliţie, D.N.A., Parchet, Primării, Executori bancari, Executori judecătoreşti, A.J.P.I.S. ) – 10345.

IV.Evidenţa contracte individuale de muncă şi salariaţi conform prevederilor H.G. 500/2011
Până la data de 31.12.2015 în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii constituită conform prevederilor H.G. 500/2011, la nivelul judeţului Bihor, numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 19.693 (la data de 31.12.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor a fost 18.529 ), cu un număr de 166.319 salariaţi activi (la data de 31.12.2014 numărul salariaţilor activi a fost 162.678 ).
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.12.2015 în judeţul Bihor este 184.807 ( Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.12.2014 a fost 179.762).
V.Evidenţa petiţiilor
În anul 2015, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor au fost înregistrate 888 petiţii, din care 113 au fost de competenţă comună securitate şi sănătate în muncă şi relaţii de muncă, 763 au fost de competenţă exclusiv în domeniul relaţii de muncă şi 12 au fost de competenţă exclusiv în domeniul securitate şi sănătate în muncă.
Din cele 888 petiţii înregistrate în perioada de referinţă s-a răspuns la un număr de 873 petiţii, restul urmând să fie rezolvate in termenul legal de soluţionare.

Pentru rezolvarea sesizărilor înregistrate s-a desfăşurat o activitate complexă, constând în efectuarea de controale la agenţii economici, prin verificarea documentelor urmărindu-se toate aspectele tematicii de control în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă dispunând măsuri obligatorii cu termene concrete de realizare în vederea înlăturării deficienţelor constatate.
Cele mai frecvente aspecte sesizate sunt, în principal, următoarele:
– neîncheierea contractelor individuale de muncă sau întocmirea cu întârziere a acestora;
– neîntocmirea actelor de încetare a raporturilor de muncă;
-neplata drepturilor salariale, a orelor suplimentare, a indemnizaţiilor de concediu medical;
-nerespectarea duratei timpului de lucru;
-nerespectarea prevederilor HOTĂRÂRii nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
-desfaceri abuzive ale contractelor individuale de muncă;
-modificarea unor clauze din contractul individual de muncă fără acordul salariatului.
-utilizarea echipamentelor de muncă necorespunzătoare, acestea fiind neprevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide, platforme sau plase de prindere suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
-schele mobile neasigurate împotriva alunecărilor involuntare;
-inexistenţa mijloacelor colective de protecţie împotriva căderilor de obiecte; neamplasarea şi depozitarea materialelor şi echipamentelor astel încât să evite răsturnarea ori căderea lor; neamenajarea în caz de necesitate, a pasajelor acoperite sau împiedicarea accesului în zonele periculoase;
-nesemnalizarea respectiv neîngrădirea instalaţiilor electrice existente în şantier.
Toate controalele efectuate au avut şi un caracter de informare, atât a angajatorilor, cât şi a angajaţilor, asupra riscurilor ce le presupune încălcarea prevederilor legale, în special practicarea muncii fără forme legale.
VI.Relaţia cu mass-media
Pe parcursul l anului 2015 au fost emise un număr de 72 comunicate de presă.
În presa locală au apărut un număr de 97 articole pe diverse teme privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor. Subiectele principale au prezentat activitatea inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor, cu accent pe munca fără forme legale şi pe prevenţia accidentelor de muncă.

VII.Rezultatele acţiunilor planificate conform „ Programului cadru de acţiuni al INSPECŢIEI MUNCII “ ,
Respectiv „ Programului propriu de acţiuni al I.T.M BIHOR “ pentru anul 2015
Având la bază „ Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii “ Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a desfăşurat în anul 2015 următoarele campanii şi acţiuni :

VII.A. SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ şi BIROUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ

1. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor
( construcţii, industria textilă, prestări servicii, industria alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază, transport rutier de marfă şi persoane, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral, cabinete medicale, fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, unităţi care desfăşoară activitate pe timpul nopţii (baruri, discoteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non stop, unităţi distribuţie carburant), grădiniţe cu program prelungit).
Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi stabilirea măsurilor pentru diminuarea consecinţelor sociale şi economice ale acestui fenomen, au impus intensificarea activităţilor de control în domeniul relaţiilor de muncă. Controalele s-au efectuat inopinat, atât ziua cât şi noaptea, în zilele lucrătoare, dar şi în zilele de repaus săptămânal.
Din analiza datelor rezultă că, în anul 2015, fenomenul « munca la negru » s-a caracterizat prin următorii indicatori:
– 11,56 % din totalul angajatorilor controlaţi reprezintă angajatorii care foloseau forţa de muncă fără a avea întocmite forme legale de angajare;
– 0,89 % din numărul total de salariaţi ai angajatorilor controlaţi reprezintă persoane care lucrau fără a avea încheiate contracte individuale de muncă;
Din totalul de 5.631.000 lei amenzi aplicate în anul 2015, 4.238.000 lei au fost amenzi pentru muncă fără forme legale, ceea ce reprezintă 75,26 % din totalul amenzilor aplicate.
Profilul activităţii angajatorilor depistaţi că folosesc forţa de muncă fără forme legale de angajare este diversificat, fiind identificate în principal în domeniile: industria confecţiilor (textile, marochinărie, încălţăminte), alimentaţia publică (baruri, restaurante, patiserii, cofetării), panificaţie, prestări servicii – curăţenie, transporturi rutiere, construcţii.

2. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii.

La data de 31.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii 344/2006 şi ale HG 104/2007, angajatorii au detaşat pe teritoriul României un număr de 950 salariaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale dintre care 25 sunt cetăţeni non U.E.. Au fost verificaţi 46 angajatori, fiind aplicate 31 sancţiuni, în cuantum de 40.000 lei.
3. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 111-128, art. 133-143 și art. 103-107 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată și completată.
În anul 2015, s-au verificat 2572 unităţi, fiind aplicate un nr.de 688 amenzi în cuantum de 5.552.500 lei.

4. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, modificată și completată și a normelor de aplicare a acesteia.
Până la data de 31.12.2015 I.T.M. Bihor, potrivit Legii 52/2011, a verificat 30 unităţi, au fost sancţionaţi 28 angajatori fiind aplicate 37 sancţiuni din care 30 avertismente.
5. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 129 alin.1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată și a modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 78 alin.2 și 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.
În anul 2015 Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor a controlat 234 unităţi în vederea verificării respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, in sensul respectării de către angajatori a obligatiei de negociere si incheiere a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate si inregistrarea acestuia la ITM.
Din totalul de 234 angajatori verificaţi, 79 angajatori nu respectă prevederile art. 129 alin (1) şi (2) din Legea 62/2011 republicată. În ceea ce priveşte verificarea prevederilor art.78 alin.2 şi 3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, I.T.M. Bihor a verificat 107 angajatori şi nu au fost constatate deficienţe.
6. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.
În domeniul relaţiilor de muncă, în anul 2015 s-au desfăşurat acţiuni de control cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori, care au condus la următoarele rezultate:
– 2572 angajatori controlaţi, din care 287 depistaţi că practicau munca fără forme legale;
– 2454 sancţiuni contravenţionale aplicate, din care 260 pentru munca fără forme legale;
– 846 persoane depistate fără forme legale de angajare;
– 5.631.000 lei valoare amenzi aplicate, din care 1.393.000 lei pentru neconformităţi altele decât munca fără forme legale.
7. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
În anul 2015 I.T.M. Bihor, potrivit O.G. nr. 25/2014, a verificat 23 unităţi, a fost sancţionat 1 angajator fiind aplicată 1 amendă în cuantum de 10.000 lei.
8. Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată
În anul 2015 la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor s-au înregistrat 4 agenţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate.
La finalul lunii decembrie 2015 la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor sunt activi un număr de 34 agenţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate.
9. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.
Până la data de 31.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii 344/2006 şi ale HG 104/2007, angajatorii au detaşat pe teritoriul României un număr de 950 salariaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale dintre care 25 sunt cetăţeni non U.E.. Au fost verificaţi 46 angajatori, fiind aplicate 31 sancţiuni, în cuantum de 40.000 lei.
La data de 31.12.2015 în evidenţele I.T.M. Bihor figurează un număr de 256 detaşaţi rămaşi activi dintre care 9 sunt cetăţeni non U.E.
10. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii.
La data de 31.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii 344/2006 şi ale HG 104/2007, angajatorii au detaşat pe teritoriul României un număr de 950 salariaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale dintre care 25 sunt cetăţeni non U.E.. Au fost verificaţi 46 angajatori, fiind aplicate 31 sancţiuni, în cuantum de 40.000 lei.
11. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.
În anul 2015 au fost verificaţi 1242 angajatori, iar unui angajator i-a fost aplicat 1 avertisment.
12. Verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.
În ceea ce priveşte verificarea prevederilor art.78 alin.2 şi 3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ITM Bihor a verificat 107 angajatori şi nu au fost constatate deficienţe.
13.Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară a prevederilor H.G. nr.1256/2011 privind condiţiile de funcţionare precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.
În anul 2015 au fost verificaţi 8 angajatori şi s-au aplicat 2 sancţiuni în baza în baza H.G. nr.1256/2011.
14. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaților, modificată şi completată.
În anul 2015 s-au verificat 2343 unităţi. Din totalul de 2343 angajatori verificaţi, 250 au fost sancţionaţi. S-au aplicat 281 sancţiuni, valoarea amenzilor aplicate fiind de 224.000 lei.
La data de 31.12.2015 în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii constituită conform H.G. nr.500/2011 există, la nivelul judeţului Bihor, un număr de 19693 angajatori activi, respectiv 192037 contracte individuale de muncă încheiate în condiţiile Legii nr. 53/2003 (**republicată**) (*actualizată*) dintre care: contracte individuale de muncă active 184807, contracte individuale de muncă suspendate 6836 şi un număr de contracte individuale de muncă detaşate 394.
15. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată şi a normelor de aplicare a acesteia.
Până la data de 31.12.2015 I.T.M. Bihor, potrivit Legii 52/2011, a verificat 30 unităţi, au fost sancţionaţi 28 angajatori fiind aplicate 37 sancţiuni din care 30 avertismente.
În anul 2015 s-au eliberat 122 registre speciale de evidenţă a zilierilor şi s-au înregistrat 106.550 (poziţii în registru) zilieri.
Până la data de 31.12.2015 I.T.M. Bihor, potrivit legii nr. 52/2011, a eliberat un număr de 1032 registre speciale de evidenţă a zilierilor şi a înregistrat un număr de 428586 (poziţii în registru) zilieri.
16. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată.
În anul 2015 Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor a controlat 234 unităţi în vederea verificării respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, in sensul respectării de către angajatori a obligatiei de negociere si incheiere a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate si inregistrarea acestuia la ITM. Din totalul de 234 angajatori verificaţi, 79 angajatori nu respectă prevederile art. 129 alin (1) şi (2) din Legea 62/2011 republicată.
În cursul anului 2015 s-au înregistrat la I.T.M. Bihor un număr de 146 contracte colective de muncă şi un număr de 36 acte adiţionale de prelungire/modificare a contractelor colective de muncă.
La data de 31.12.2015 la nivelul judeţului Bihor există un număr de 1393 unităţi cu peste 21 salariaţi din care:
– cu capital de stat (inclusiv bugetari): 307
– cu capital mixt: 10
– cu capital privat: 1076

VII.B. SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
1.Campania europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel. Aceasta campanie se desfasoara in perioada 01.01.2015 – 31.12.2015. Prima etapa a campaniei s-a desfăşurat în perioda 06.01.2015-28.02.2015 şi a constat în pregatirea şi informarea cu privire la obiectivele ei, fiind nominalizati cei doi inspectori care au responsabilitatea coordonarii acestei actiuni.Campania nu s-a derulat doarece nu s-a primit metodologia de la Inspecţia Muncii.
2.Campania naţională privind implementarea proiectului „ Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ”.
In primul trimestru al acestui an a fost încheiat un protocol intre Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor si Inspectoratul Scolar Judeţean Bihor, în urma căruia au fost stabilite un număr de 7 unităţi scolare participante şi respectiv 7 cadre didactice ce vor participa in cadrul acestui proiect.
În data de 23.04.2014 la LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BARIŢIU din Oradea, a avut loc CONCURSUL “ŞTIU ŞI APLIC-securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde pe băncile şcolii”, având ca obiectiv principal încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei numită securitate şi sănătate în muncă. Evenimentul a fost organizat de către INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR în parteneriat cu INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR, în cadrul proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, demarat de INSPECŢIA MUNCII şi MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE.”
Scopul acestui concurs este conştientizarea profesorilor şi tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă.
Participanţi la eveniment au fost 21 de elevi şi 7 profesori coordonatori din cadrul a 7 unităţi de învătâmânt din judeţul Bihor:
-COLEGIUL TEHNIC ’’ANDREI ŞAGUNA’’ ORADEA;
-COLEGIUL TEHNIC ’’ALEXANDRU ROMAN’’ ALEJD;
-COLEGIUL TEHNIC ’’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’’ ORADEA;
-COLEGIUL TEHNIC ’’UNIREA’’ ŞTEI;
-LICEUL TEHNOLOGIC ’’GEORGE BARIŢIU’’ ORADEA;
-LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI;
-LICEUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ.
Concursul s-a desfăşurat în două etape. În prima etapă “Cât ştim despre securitate şi sănătate în muncă ”a avut loc proba scrisă, constând în rezolvarea unui test grilă.
În a doua etapă „Identifică riscurile, stabileşte şi alege Echipamentul Individual de Protecţie corect” a avut loc proba practică, constând în identificarea riscurilor la locurile de muncă şi alegerea echipamentelor individuale de protecţia muncii adecvate.
Locul I a fost câştigat de echipa COLEGIUL TEHNIC ’’ANDREI ŞAGUNA’’ ORADEA
Locul II a fost câştigat de echipaCOLEGIUL TEHNIC ’’UNIREA’’ ŞTEI;
Locul III a fost câştigat de echipa LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI
In perioada 15.05.2014-17.05.2014 s-a desfaşurat la Iaşi, faza naţională a acestui concurs.
3. Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice. În perioada 01.11.2015 – 31.12.2015 s-a desfăşurat Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice .Pe linia securitătii şi sănătăţii în muncă , s-au constatat – Nr.angajatori controlaţi:,58 (au fost controlate atât societăţi ce au ca obiect deţinerea şi comercializarea articolelor pirotehnice cât şi societăţi ce au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul(dintre acestea 2 societăţi efectuau activităţi de comercializare a articolelor pirotehnice din categoria I-a fără a avea drept).Au fost propuse începerea urmăririi penale pentru cele două societăţi controlate. Angajatori sanctionaţi:1. Numar deficiente constatate:1, deficienţa constatată a fost: declaraţia de conformitate în limba română
4. Acţiunea privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor . In trim. I conform metodologiei de implementare a actiunii a fost stabilit grupul de lucru local responsabil pentru derularea acestei actiuni
In trim. II , III şi IV 2015 au fost controlaţi 73 angajatori cu un număr total de 3.567 angajaţi fiind constatate un număr de 231 neconformităţi sancţionate cu 212 avertismente şi 19 amenzi în valoare de 95.500lei. Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost:
– asigurarea deficitară a căilor sigure pentru intrarea şi ieşirea din zona de excavaţii.
– lipsa sau neutilizarea în totalitate a EIP de către lucrători.
– utilizarea platformelor de lucru , pasarelelor şi schelelor mobile neconforme.
5. Acţiunea privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu (Regulamentul REACH şi CLP).Prima etapa a acestei acţiuni a constat în pregatirea acţiunii şi nominalizarea grupului de lucru la nivel local.Etapa a doua a constat în aprofundarea cunoştinţelor dobândite la instruirea din anul 2014 de către grupurile locale REACH şi realizarea instruirii inspectorilor de muncă.In etapa a treia s-a realizat informarea factorilor interesaţi despre modificările legislative în domeniul substanţelor chimice şi despre atribuţiile de control ale I.T.M.-ului şi distribuirea modelului electronic de pliant pentru informarea lucrătorilor fiind emise 5 comunicate de presă , 2 sesiuni de informari a factorilor interesati, la care au participat 54 de participanti. In etapa a treia au fost realizate 16 controale, fiind constatate 3 neconformitati ce au fost sanctionate cu 3 avertizmente verbale.
6. Acţiunea privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor cod CAEN 4520. In trim. I conform metodologiei de implementare a actiunii au fost stabilite unitatile ce urmeaza a fi controlate , avandu-se in vedere in special cele care au inregistrat accidente de munca in ultimii ani, precum si grupul de lucru local responsabil pentru derularea acestei actiuni. In trimestrele II, III şi IV 2015 au fost efectuate 51 controale fiind constatate 81 deficienţe sancţionate cu 81 avertismente. Principalele deficienţe constatate au fost lipsa asigurării semnalizărilor s.s.m., lipsă buletine de verificare a prizelor de pământ, lipsa prevederilor în instrucţiuni s.s.m. privind asigurarea contra deplasării autovehiculelor in timpul reparaţiilor, măsurile stabilite în planul de prevenire şi protecţie nu au fost corelate cu măsurile stabilite în documentaţia de evaluare a riscurilor, nu au fost desemnaţi lucrătorii care vor acorda primul ajutor.
7. Acţiunea privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. In anul 2015 au fost controlate 3 unitati fiind aplicate un numar de 6 sanctiuni din care 6 avertismente . Principale deficiente si masuri: neurmarirea de catre angajator a utilizarii in totalitate a echipamentului individual de protectie specific acordat, lipsa proiectului tehnic de exploatatre necesar pentru exploatarea masei lemnoase.
8.Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară. In etapa I a fost stabilit grupul de lucru local şi au fost invitate in data de 08.04.2015 la sediul ITM Bihor, conform metodologiei un număr de 43 de unităţi .
Pentru etapa a II-a au fost efectuate 21 controale fiind constatate 43 deficienţe sancţionate cu 42 avertismente şi o (1) amendă în valoare de 4.000 lei. Principalele deficienţe constatate au fost lipsa asigurării semnalizărilor s.s.m., lipsa evidenţă verificări, lipsă evidenţă programare mentenanţă, I.P. incomplete pentru E.M. utilizate, lipsă atribuţii SSM în fişele posturilor. În etapa finală au fost verificate 5 societaţi la care au fost dispuse în urma controalelor 12 masuri si s-a constatat că au fost realizate toate 12. Cu privire la reflectarea acţinii în mass-media au fost emise 3 communicate de presă , 2 apariţii în presa scrisă şi a fost organizată o masă rotundă.
9.Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători). In etapa I-a a fost stabilit grupul de lucru local şi au fost trimise conform metodologiei un număr de 152 de chestionare către angajatorii vizaţi de acţiune. Pentru etapa următoare au fost selectate un număr de 83 de intreprinderi mijlocii ce vor fi controlate conform metodologiei în vigoare. Au fost controlate un nr. de 44 de întreprinderi mijlocii şi 7 întreprinderi mici fiind dipuse un nr. de 60 de masuri , 59 de avertizmente verbale şi o amendă în valoare de 4.000 lei.
10.Acţiunea de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii). In trim. I 2015 conform metodologiei de implementare a actiunii a fost stabilit grupul de lucru local responsabil pentru derularea acestei actiuni. In trim.III 2015 a avut loc o intâlnire cu angajatorii în cadrul căreia a fost discutat materialul elaborat pentru sprijinirea angajatorilor in procesul de evaluare a riscurilor in intreprinderi. In trim.IV 2015 în cadrul controalelor în intreprinderi inspectorii de muncă au efectuat un sondaj în rândul angajatorilor, având ca scop aprecierea impactului acestui material.
11.Acţiunea privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a instalaţiilor, precum şi cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă în fermele de creştere a păsărilor şi animalelor.
In trim I 2015 a fost stabilit grupul de lucru local resposabil cu implementarea acestei actiuni si s-a facut informarea publica (prin intâlnire la sediul I.T.M. cu angajatorii ) a unităţilor ce activează in domeniul respectiv de activitate cu privirea la scopul şi derularea acţiunii. În trim. II şi III 2015 au fost verificate un număr de 7 unităţi unde au fost constatate 13 neconformităţi ce au fost sancţionate cu 13 sanctiuni contravenţionale. Principalele deficienţe constatate au fost : lipsa graficelor de întreţinere şi reparaţii şi lipsa evidenţei intervenţiilor de mentenanţă la echipamentelor de muncă.
12.Acţiunea privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul administrativ din unităţile sanitare şi spitaliceşti. In trim I 2015 au fost controlate 8 unităţi fiind constatate un numar de 9 deficiente pentru care au fost aplicate 9 avertismente verbale.
În trim. IV 2015 au fost verificate 10 unităţi fiind constatate un număr de 35 deficienţe ce au fost sancţionate cu 32 avertizmente şi 3 amenzi în valoare de 12000. Principalele deficienţe constatate au fost lipsa planului de prevenire şi protecţie pentru radiaţii , riscurile biologic şi evaluări de riscuri neconforme, lucrator desemnat fara pregatire, fără clauze s.s.m.,lipsa autorizare iscir rezervor gaz.
13. Acţiunea privind înbunătăţirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderi prin desfăşurarea de activităţi de informare , conştientizare , monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale referitoare la legislaţia de securitate şi sănătate. In etapa I-a fost stabilit grupul de lucru local şi au fost nominalizate intreprinderile din grupul tintă şi în etapa a II-a au fost trimise conform metodologiei adresele de înştiinţare către întreprinderile cuprinse în acţiune. În etapa a III- a au fost controlate un număr de 14 de intreprinderi mari şi 14 intreprinderi mijlocii fiind constatate 97 deficienţe sancţionate cu 94 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 10500 lei. In cadrul etapei a IV-a s-au verificat masurile dispuse la toate intreprinderile mari si mijlocii care au participat la acţiune. S-a constatat îndeplinirea măsurilor dispuse , mai puţin la o întreprindere unde a fost redispusă măsura şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 10000 lei. In cadrul etapei a V-a s-a constatat o îmbunătăţire a stării de securitate şi sănătate in urma desfăsurării acţiunii pilot. In cadrul etapei a VI-a s-a elaborat raportul privind mediatizarea şi promovarea proiectului pilot.
14. In perioada 12-13.05.2015 s-a desfaşurat Campania Naţională privind verificarea modului de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase. Au fost controlate 22 unitati cu un număr de 605 lucrători fiind constatate un numar de 44 deficiente pentru care au fost aplicate 43 avertismente şi o (1) amendă de 4.000 lei.
15. In perioada 23-27.11.2015 şi 04-31.12.2015 s-a desfaşurat Campania Naţională privind verificarea modului de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul fabricării produselor de morărit. Au fost controlate 30 unităţi cu un număr de 268 lucrători fiind constatate un numar de 85 deficiente pentru care au fost aplicate 72 avertismente şi 13 amenzi de 63.500 lei. Principalele deficienţe constatate au fost: semnalizare s.s.m. neconformă, buletine de verificare împămîntare neactualizate, nu s-a realizat verificarea documentaţiei tehnice, nu exista personal autorizat INSEMEX pentru intreţinere, angajatorul nu a elaborat documentul privind asigurarea şi folosirea instalatiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde exista, pericole de incendiu sau de explozie.
16. In perioada 16-23.11.2015 şi 23-27.11.2015 s-a desfaşurat Campania Naţională privind verificarea modului de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul Hoteluri ,baruri şi restaurante. Au fost controlate 36 unitati cu un număr de 453 lucrători fiind constatate un numar de 87 deficiente pentru care au fost aplicate 84 avertismente şi 3 amenzi de 11000 lei. Principalele deficienţe constatate au fost: semnalizare s.s.m. neconformă, buletine de verificare a prizelor de pămînt neactualizate, lucrător desemnat fără pregătire, neacordare EIP.

VIII. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă
Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe activităţi ale economiei naţionale:

Indicatori pentru domeniul agricultură:
Numărul de unităţi existente în anul 2015: 637
Numărul de unităţi controlate în anul 2015: 89
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate: 917
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură: 3286

Indicatori pentru domeniul minier:
Numărul de unităţi existente în anul 2015:-57
Numărul de unităţi controlate anul 2015:-24
Numărul de angajaţi din unităţile controlate: -231
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din minerit:-508

Indicatori pentru domeniul transporturi:
Numărul de unităţi existente în anul 2015 : -1649
Numărul de unităţi controlate în anul 2015 :- 92
Numărul de angajaţi în unităţile controlate:-2685
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi:-12723
Indicatori pentru alte activităţi:
Numărul de unităţi existente în anul 2015 : -16871
Numărul de unităţi controlate în anul 2015 : -1621
Numărul de angajaţi în unităţile controlate: -68217

Situaţia grafică a celor 1710, unităţi controlate se prezintă astfel:

Figure 1

IX.Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:
În anul 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a autorizat sau a avizat, după caz:
• funcţionarea unităţilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
• producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare;
• comercializarea produselor de protecţie a plantelor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 41 din 22 august 2007, actualizată.
În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor.
Nr. total unităţi autorizate/avizate Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale
Legea nr. 319/2006 Legea nr. 126/1995 Alte legi
163 123 22 18

X. Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la următoarele mijloace juridice:
1) aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale;
2) aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea autorizării de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul constatator;
3) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca fiind infracţiuni;
4) cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă.
Perioada Număr angajatori
sancţionaţi Sancţiuni contravenţionale aplicate Nr. neconformităţi
constatate Nr. măsuri dispuse Nr. măsuri scadente Nr. masuri verificate Nr. opriri din funcţiune echipamente de muncă Nr. sistări activitate Numărul propunerilor
de urmărire penală
Total avertismente amenzi Valoare amenzi (lei)
2015 1408 3181 2943 238 1218000 3202 3200 1008 924 35 9 3

Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate în perioada de referinţă de inspectorii de muncă pentru toate domeniile controlate:

Sancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale

AGRICULTURĂ Anul 2015 TRANSPORTURI Anul 2015
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 138 Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 148
• nr. avertismente 129 • nr. avertismente 136
• nr. amenzi contravenţionale 9
• nr. amenzi contravenţionale 12
• valoare amenzi (lei) 36000 • valoare amenzi (lei) 48600
Nr. total de propuneri de urmărire penală 1 Nr. total de propuneri de urmărire penală 0
Nr. total de sistări: 0 Nr. total de sistări: 0
• locuri de muncă 0 • locuri de muncă 0
• echipamente de muncă 0 • echipamente de muncă 0
INDUSTRIA MINIERĂ ANUL 2015 COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE DOMENII Anul 2015
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 24 Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 2867
• nr. avertismente 21 • nr. avertismente 2638
• nr. amenzi contravenţionale 3 • nr. amenzi contravenţionale 229
• valoare amenzi (lei) 23000 • valoare amenzi (lei) 505500
Nr. total de propuneri de urmărire penală 0 Nr. total de propuneri de urmărire penală 2
Nr. total de sistări: 0 Nr. total de sistări: 44
• locuri de muncă 0 • locuri de muncă 9
• echipamente de muncă 0 • echipamente de muncă 35

Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei

Cu ocazia acestor controale au fost verificate 72 de unităţi şi 622 de produse din care 21 produse au fost neconforme, astfel:
– pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verificate 52 produse din care 52 au fost conforme şi 0 neconforme;
– pe directiva Explozivi de uz civil 0 produse;
– pe directiva Maşini industriale 247 produse din care 235 au fost conforme şi 12 neconforme;
– pe directiva Zgomot 6 produse din care 6 produse erau conforme şi 0 neconforme
– pe directiva Motoare termice 106 produse din care 99 au fost conforme şi 7 neconforme;
– pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 136 produse din care 136 au fost conforme şi 0 neconforme;
– pe directive ATEX 16 produse din care 16 au fost conforme şi 0 neconforme;
– pe directive produse pirotehnice 59 produse din care 57 au fost conforme şi 2 neconforme.
Produsele neconforme au fost cu privire la declaraţiile de conformitate netraduse in limba română, neprezentare documente declaraţie de conformitate şi carte tehnică, marcaje de securitate incomplete sau deteriorate şi etichetarea articolelor pirotehnice nu s-a făcut în limba română.
Pentru deficienţele constatate s-au aplicat 6 avertismente .

XI.Situaţia accidentaţilor în muncă şi a bolilor profesionale

Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2015.
În anul 2015 au fost înregistrate 102 persoane accidentate , dintre care 7 persoane accidentate mortal si 95 cu incapacitate temporara de munca, şi un accident produs în 2014 a devenit cu invaliditate în anul 2015. În sem. I 2015 au fost finalizate un nr. de 14 de dosare de cercetare cu incapacitate temporară de muncă, 2 dosare de cercetare mortale şi unul cu invaliditate a căror evenimente au avut loc în 2014.
Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,610/00 pentru totalul persoanelor accidentate şi 0,042 0/00 pentru persoanele accidentate mortal.
Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt:
▪ Transporturi rutiere de marfuri CAEN 4941 – 11 accidentaţi (10,78% din totalul accidentaţilor);
▪ Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun CAEN 4639 – 8 accidentaţi (7,8% din totalul accidentaţilor);
▪ Activităţi de asistenţă spitalicească CAEN 8610 – 8 accidentaţi (7,84% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea încălţămintei CAEN 1520 – 5 accidentaţi (4,9% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea de mobile n.c.a. CAEN 3109 – 9 accidentaţi (8,8% din totalul accidentaţilor);
▪ Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale CAEN 4120 – 6 accidentaţi (5,8% din totalul accidentaţilor);
▪ Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase CAEN 0111 – 2 accidentat (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Creşterea păsărilor CAEN 0147 – 2 accidentaţi (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) CAEN 0150 -2 accidentati (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate CAEN 1107 – 1 accidentat (0,98,% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte exclusiv lenjeria de corp CAEN 1413 – 2 accidentati (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii CAEN 1623 – 3 accidentati (2,94% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii CAEN 2223 – 2 accidentati (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea altor produse din material plastic CAEN 2229 – 2 accidentati (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate CAEN 2312 – 4 accidentati (3,92% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă CAEN 2332 – 1 accidentat (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea produselor din beton pentru construcţii CAEN 2361 – 1 accidentat (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice CAEN 2511 – 2 accidentati (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor CAEN 2550 -1 accidentat; (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea subansamblurilor electronice (module) CAEN 2611 -3 accidentati (2,94% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea altor componente electronice CAEN 2612 -4 accidentat (3,92% din totalul accidentaţilor);
▪ Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice CAEN 2620 -1 accidentat (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor CAEN 3829 – 2 accidentati (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale CAEN 3320 – 1 accidentaţi (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat CAEN 4322 – 3 accidentati (2,94% din totalul accidentaţilor);
▪ Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. CAEN 4399 – 1 accidentat (0,98,% din totalul accidentaţilor);
▪ Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcuţie şi echipamentelor sanitare CAEN 4673 – 2 accidentat (1,96,% din totalul accidentaţilor);
▪ Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate CAEN 4772 -1 accidentat (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători CAEN 4931 – 1 accidentat; (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Alte activităţi anexe transporturilor CAEN 5229 – 2 accidentati; (1,96% din totalul accidentaţilor);
▪ Restaurante CAEN 5610 – 5 accidentati; (4,90% din totalul accidentaţilor);
▪ Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) CAEN 6512 – 1 accidentat; (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului CAEN 7820 – 1 accidentat; (0,98% din totalul accidentaţilor);
▪ Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. CAEN 8899 – 1 accidentat; (0,98% din totalul accidentaţilor);
Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 31 şi 39 de ani deţin ponderea cea mai mare, de 37 % din numărul total al accidentaţilor.
De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de între 1 – 5 ani sunt cei mai expuşi riscului de accidentare, reprezentând 48 lucratori din 102 accidentaţi 47,05 % din totalul accidentaţilor, în timp ce lucrătorii cu o vechime în ocupaţie între 6 – 10 ani reprezintă 20 lucratori din 102 accidentaţi 19,60 %, cei cu vechime în ocupaţie între 11 – 20 ani reprezentând 20 lucrători din 102 accidentaţi, iar cei cu o vechime de peste 21 de ani reprezintă 14 lucratori din 102 accidentaţi 13.72% din totalul accidentaţilor.
Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 68 persoane adică 66.66% din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani iar cei din grupele de vechime peste 6 ani adică 15 persoane reprezintă 33.33% din totalul accidentaţilor.
Ocupaţia cea mai frecvent întâlnită în rândul persoanelor accidentate în muncă sunt acelea de muncitor necalificat urmată de cea de şofer. Numărul lor este de 32 persoane muncitor necalificat şi 14 persoane şoferi, reprezentând 45,09.% din totalul persoanelor accidentate.
În anul 2015, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 65 persoane prin reluarea activităţii din care 29 de persoane au fost accidentate în anul 2014 .

Perioada Nr. evenimente comunicate de angajator Nr. evenimente avizate de ITM şi respectiv IM Nr. accidentaţi luaţi în evidenţă de ITM
accidente de muncă accidente de muncă colective incidente periculoase accidente în afara muncii în accidente de muncă în accidente de muncă colective
Total cu ITM invaliditate mortal Total cu ITM mortal
anul 2015 328 137 0 0 47 137 128 2 7 0 0 0

Pe parcursul anului 2015 până la data de 31.12.2015 la I.T.M Bihor s-au înregistrat un număr de 328 comunicări evenimente de muncă din care un număr de 137 sunt accidente de muncă, 47 sunt evenimente în afara muncii iar un număr 106 evenimente sunt în curs de clarificare prin cercetare efectuată de către I.T.M. Bihor sau angajatori.
Pentru necomunicarea de evenimente şi necercetarea evenimentelor de muncă s-au aplicat 26 sancţiuni contravenţionale (amenzi în valoare de 120.500 lei).

Aspecte generale ale morbidităţii profesionale

Structurile de medicina muncii din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti raportează, cu o periodicitate anuală, Centrului Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC), situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale din anul respectiv.
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor presupune asigurarea unor servicii medicale profilactice: examene medicale la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.
Aceste examene medicale constituie un mijloc de depistare incipientă a bolilor, de evitare a apariţiei formelor grave de îmbolnăvire, de cele mai multe ori ireversibile deci, de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.

Distribuţia pe activităţi economice a cazurilor noi de boli profesionale,
declarate în anul 2015
ACTIVITATE ECONOMICĂ Nr. cazuri noi de boli profesionale
Industrie prelucrătoare 1
Transport şi depozitare 3
Industrie extractivă
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
Alte activităţi ale economiei naţionale
Sănătate şi asistenţă socială
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
Învăţământ
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1
Hoteluri şi restaurante
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
Informaţii şi comunicaţii
Intermedieri financiare şi asigurări
TOTAL 5
– industria extractivă – 1 caz .
-transport şi depozitare – 3 cazuri.
– agricultură, silvicultură, şi pescuit –1 caz.
Nr.inreg.661/CCRP/13.01.2016
Aspecte specifice ale morbidităţii
În structura morbidităţii profesionale pentru anul 2015, au fost semnalate şi declarate ca boli profesionale în urma cercetării acestora de către specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, în colaborare cu inspectorii de muncă s.s.m. din cadrul I.T.M. Bihor, un caz de intoxicaţie acută cu monoxid de carbon datorate expunerii profesionale la monoxid de carbon peste LMA trei cazuri de hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profesională datorate expunerii la Zgomot peste LMA şi un caz de Spondiloză lombară discopatie L4-L5 profesională datorate manipulării de greutaţi peste LMA.

Perioada analizată Boala profesională Nr. cazuri Total cazuri

anul 2015 intoxicaţie acută cu monoxid de carbon 1 5
hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profesională 3
Spondiloză lombară discopatie L4-L5 profesională 1

XII.Evidenţa salariatelor gravide
Conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, în anul 2015 s-au înregistrat 605 de comunicări efectuate de angajatori, prin care au informat inspectoratul teritorial de muncă asupra existenţei unui număr de 590 salariate gravide.
În continuarea activităţii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor îşi propune să intensifice controalele având ca scop depistarea muncii ilegale, eliminarea exploatării copilului prin muncă, verificarea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă, verificarea clauzelor înscrise în contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, prevenirea accidentelor de muncă, îndrumarea metodologică a angajatorilor şi angajaţilor, prin toate mijloacele legale.

Cu stimă,
Marius Rotar
Inspector şef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam