D.I ADOPTAREA DE MĂSURI PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE
AFACERI FAVORABIL
Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui cadru
legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale;
Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative,
cu reducerea cu cel puţin 10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe şi permise
pentru agenţii economici.
D.2 PUNEREA ÎN APLICARE PE DEPLIN A LEGII NR. 62/2014 DE
MODIFICARE A LEGII IMM-urilor
Aplicarea principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”-„Reglementaţi
mai întâi pentru IMM-uri”, în procesul legislativ, de realizare a politicilor şi pentru
procedurile administrative;
Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart
regulation) la nivel naţional, prin:
– Realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a
Testului IMM, a evaluarilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementări şi ale
modificărilor acestora;
– Consultarea periodică şi sistematică a organizaţiilor reprezentative ale
IMM-urilor;
– Evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări.
Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea
programelor destinate IMM-urilor;
Publicarea în mod centralizat şi actualizare permanentă a informaţiilor
privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele
finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind
conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind
fiecare măsură în parte.
D.3 OPERAŢIONALIZAREA FONDURILOR SPECIALE PENTRU IMM-uri,
similare cu cele din U.E.
Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi
microîntreprinderi de către tineri;
Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea
meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural;
Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor
inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din
fondurile europene şi cele de la bugetul statului.
Convenţia Naţională CNIPMMR – Aprilie, 2016
D.4 VALORIFICAREA OPORTUNITAŢILOR DE FINANŢARE DIN
PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ A UNIUNII EUROPENE
LANSAT DE PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE Jean-Claude Juncker
în valoare de 315 miliarde €, din care 75 miliarde € pentru IMM-uri; elaborarea şi
depunerea unei liste competitive de programe de susţinere a IMM-urilor din
România care să fie finanţate prin noul mecanism cu consultarea confederaţiilor
patronale (exemplu reluarea şi multiplicarea rezultatelor Programului de reabilitare
termică a clădirilor).
D.5 ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, prin:
Susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a
programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători;
Instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite
pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, dupa model francez, care să asigure
realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii
întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi
sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.
D.6 RELANSAREA PROCESULUI INVESTIŢIONAL, prin
Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea
investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009;
Îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat,
pentru a le face pe deplin accesibile IMM-urilor;
Recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM şi
Fondul Român de Contragarantare;
Continuarea şi suplimentarea bugetului Programului START pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la
finanţare, precum şi a Programului de Minimis.
D.7 ÎMBUNĂTĂŢIREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE prin:
Respectarea strictă a termenelor de plată prevăzute în contractele de
finanţare;
Finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate,
care vor fi ulterior rambursate de CE;
Garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor
proiectelor finanţate din fonduri structurale.
D.8 STIMULAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL
PRIVAT, prin:
Continuarea flexibilizării pieţei muncii din România, concomitent cu
Adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării de noi locuri de muncă,
de ocupare a persoanelor defavorizate şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind
Convenţia Naţională CNIPMMR – Aprilie, 2016
faptul că România înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE)
al ponderii salariaţilor din sectorul privat în total populaţie (13,76%), fiind cu
14,73 p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%) şi cu 12,82 p.p. mai mică
decât cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%)1
Nemodificarea Codului muncii şi a Legii nr. 62/2011 a dialogului
social fara acordul confederaţiilor patronale;
Reducerea cu 50% a contribuţiilor sociale pentru persoanele
devaforizate nou angajate şi şomerilor.
D.9 REDUCEREA FISCALITĂŢII, prin:
MODIFICAREA CODULUI FISCAL ŞI EXCEPTAREA IMMurilor
DE LA NOUL SISTEM DE CALCUL A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI în
funcţie de destinaţie şi raportat la valoarea cladirii rezultată dintr-un raport de
evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu menţinerea pentru acestea a
sistemului de impozitare din 2015, care stabileşte cotele de impozit în funcţie de
proprietar şi cu raportarea impozitului la valoarea contabilă (având în vedere că
marea majoritate a IMM-urilor îşi au sediul social la domiciliul întreprinzătorilor şi că
noul sistem de impozitare generează cheltuieli uriaşe: indicele de creştere a gradului
de impozitare mediu variind între 36,06% şi 1942,43% în funcţie de zona de amplasare
a imobilului, la care se adaugă costurile foarte mari pentru raportul de evaluare intocmit
de un evaluator autorizat), cu desfiinţarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă
şi diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele,
contribuţiile obligatorii, TVA);
SIMPLIFICAREA BIROCRAŢIEI FISCALE PENTRU IMM-URI
înlocuirea Formularului 088 cu o „Declaraţie pe propria răspundere privind
intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică
operaţiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună online,
deoarece societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei
stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt de drept plătitoare de TVA,
parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura
activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nefiind justificată.
Neadoptarea de măsuri privind creşterea fiscalităţii;
Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru
întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare
decât media UE (România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 plăţi/an)2
, de 9,75 ori mai
mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul
26: 30 plăţi/an);
Eliminarea penalităţilor de întârziere privind creanţele bugetare (cu
menţinerea doar a dobânzii de întârziere);
Îmbunătăţirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe
profitul reinvestit;
1
Modalităţi de amplificare a cantităţii şi calităţii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013
2
Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014
Convenţia Naţională CNIPMMR – Aprilie, 2016
Asigurarea funcţionării soft-ului de inregistrare a situatiilor
financiare începând cu data de 01.01 a fiecarui an, astfel încât să poata fi
înregistrate situatiile financiare ale societatilor, persoane juridice romane, care au fost
supuse aprobarii imediat dupa inchiderea exercitiului financiar, conform dispoziţiilor
Legii nr. 31/1990 cu modificari ulterioare, pentru ca asociatii/actionarii sa isi poata
ridica imediat dividendele cuvenite.
D.10 CREŞTEREA ACCESULUI IMM-IRILOR LA ACHIZIŢIILE PUBLICE,
prin:
Îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei
în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraţiei pentru
IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc.;
Operaţionalizarea efectivă a obligaţiei de plată a valorii contractelor de
achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu
sancţiuni ferme, potrivit Legii nr. 72/2013 şi Directivei 2011/7/UE, cu eliminarea
blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea şi
relansarea economiei;
Îmbunătăţirea legislaţiei privind PARTENERIATUL PUBLICPRIVAT,
în vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le
face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.
D.11 SUSŢINEREA DISTRIBUŢIEI ŞI COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR
IMM-URILOR:
Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi
practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMMurile
furnizoare – din industria uşoară, mobilă, prod

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam