Primăria Oradea a anunțat la sfârșitul lunii mai 2015, încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune semnat cu RER Ecologic Service S.A., privind prelungirea cu 4 ani a duratei contractului, în condițiile asumării de către operator a realizării și finanțării unui plan de investiții în sumă de 850.000 euro fără TVA.
City managerul Primăriei Oradea, dl Eduard Florea spunea atunci: ” Aceste investiții nu vor greva bugetul local, vor fi realizate de către firma RER și vor viza trei secțiuni: echiparea și securizarea cu cartelă a celor 530 de incinte metalice existente în oraș, realizarea unui număr de 10 incinte subterane pentru acele zone de blocuri unde nu se pot construi incinte supraterane din cauza limitei de distanță față de zonele de locuit, iar a treia secțiune a investițiilor are ca obiectiv realizarea în apropierea Cartierului Rogerius a unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase”.
Primăria cere operatorului de salubritate să fie transparent în realizarea invesițiilor
”Având în vedere că toate investițiile făcute de RER Ecologic Service vor intra în patrimoniul orașului, Primăria Oradea a cerut operatorului de salubritate să efectueze toate operațiunile privind aceste investiții într-un mod transparent….” spune city-managerul Eduard Florea.
Prin urmare, RER face publică astăzi, 30 septembrie 2015, invitația de participare prin depunerea de oferte în vederea realizării obiectivului: „Proiectarea și realizarea lucrărilor/instalarea echipamentelor – pentru dotarea incintelor aferente punctelor de colectare cu sisteme de acces controlat individualizat specific fiecărei asociații de proprietari arondate, inclusiv a sistemelor de alimentare cu energie electrică:
– 530 incinte: amenajare cu sistem închidere cu cartelă cu alimentare energie electrică de la panou fotovoltaic , inclusiv cartelele de acces în număr de 62.100 bucăți și realizarea confecțiilor metalice specifice pentru sistem ,,ușa în ușa”.

Invitație de participare prin depunere de oferte pentru amenajarea cu sistem închidere cu cartelă a 30 de incinte

Valoarea estimată a contractului este de 441.300 Euro fără TVA, iar termenul de realizare: 31.08.2017. Sursa de finanțare este bugetul propriu al RER.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Modul de finalizare aprocedurii este încheierea unui contract cu obiectul „Proiectarea și realizarea lucrărilor/instalarea echipamentelor – pentru dotarea incintelor aferente punctelor de colectare, cu sisteme de acces controlat individualizat specific fiecărei asociații de proprietari arondate, inclusiv a sistemelor de alimentare cu energie electrică:
– 530 incinte: amenajare cu sistem închidere cu cartelă cu alimentare energie electrică de la panou fotovoltaic , inclusiv cartelele de acces în număr de 62.100 bucăți și realizarea confecțiile metalice specifice pentru sistem ,,ușă în ușă”.
Ofertanții vor trebui să prezinte următoarele documente:
– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată și actualizată. Certificatul trebuie sa ateste că: la datele la zi ale firmei obiectul de activitate al ofertantului permite, executarea lucrărilor ce fac obiectul achiziției.
Forma de prezentare – certificatul se va prezenta în original sau copie lizibilă ștampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și continând mențiunea „conform cu originalul”.
– Propunerea tehnică care va contine: descrierea variantei tehnice propuse pentru sistemul de acces controlat în incinte și descrierea sistemului « ușă în ușă »;
– Propunerea financiar, care va conține oferta de preț conform obiectului contractului și variantei tehnice propuse.
Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile, astfel încât preţul total al ofertei să acopere toate obligaţiile contractantului în vederea executării lucrărilor în termenul stabilit.
În preţuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe şi cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligaţii legale ale contractanţilor, profitul şi alte asemenea.
Preţurile vor fi exprimate în Euro, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
Criterii de selectare sunt: varianta tehnică propusă pentru sistemele de acces controlat în țarcuri, varianta “ușă în ușă”, raportul calitate – preț.
Oferta se va depune la urmatoarea adresă: RER Ecologic Service Oradea S.A., str. Tudor Vladimirescu, nr. 79, loc. Oradea, jud. Bihor.
Data limită pentru depunerea ofertei este 05.10.2015.
Numai ofertele corespunzătoare, complete și fundamentate, vor fi luate în evaluare.

Prin HCL nr. 2/2015 a fost aprobată „Strategia locală cu privire la dezvoltarea și finanțarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate din Municipiul Oradea pentru perioada 2015 – 2025”, strategie care cuprinde investiții necesare a fi realizate în perioada următoare în infrastructura sistemului de salubritate. O parte din aceste investiții se vor putea realiza acum, prin asumarea de către RER a planului de investiții aprobat.
„De menționat că Municipiul Oradea, în calitate de acționar, deține 40% din capitalul social al firmei RER. Estimăm că în acești 4 ani de prelungire a contractului de salubritate, veniturile din dividende cuvenite orașului vor fi de peste 400.000 euro”, a completat city-managerul Eduard Florea.

Cu stimă,
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam