Denumirea finanțării: POR 2014-2020, axa 2.1 – Microîntreprinderi
Finanțatorul: FEDR prin intermediul POR 2014-2020, gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Obiectivele finanțării: Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.
Investiții și cheltuieli eligibile: Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis. Investițiile/cheltuielile eligibile includ 2 categorii principale:
• Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție sau de prestare servicii;
• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Valoarea finanțării nerambursabile: Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 de Euro. Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este reprezentantă de cursul InfoEuro de la momentul depunerii cererii de finanțare.
Categoria solicitanților eligibili: Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (întreprinderi care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de Euro, echivalent în lei).
Criterii suplimentare de eligibilitate a solicitantului:
• Domeniul de activitate în care se realizează investiţia trebuie să fie inclus în lista domeniilor eligibile din ghidul specific;

• Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
• Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin 1 angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare;
• Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în declarația de eligibilitate;
• Locul de implementare a proiectului – regiunea de dezvoltare București-Ilfov nu este eligibilă pentru finanțare.
Criterii de eligibilitate proiect:
• Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului – investiția propusă trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN);
• Investițiile realizate în cadrul proiectului trebuie să se încadreze în următoarele categorii:
o Investiții în active corporale:

 lucrări de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

 achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”;

 achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;

o Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
o Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line;

• Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/extindere/modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare – doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii;
• Valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 25.000 de Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InfoEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare;
• Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data limită prevăzută în schema de minimis;
• Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam