Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut anunţul referitor la data de lansare a Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager 2015 (Femeia manager).

Astzfel, începând cu data de 17 septembrie 2015 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului Femeia manager 2015.
Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-3

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile (organizate în baza Legii nr.31/1990 sau în baza OUG nr. 6/2011 şi care îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004), persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale (II), după caz, care îndeplinesc o serie de criterii de eligibilitate, la momentul înscrierii on-line:
a) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line;
b) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
c) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 50.000 lei) pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie este de minim 10%.
Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.
Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare la oricare din Programele derulate de către Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în anul 2015

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare;
b) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
c) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004;
d) achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul;
e) mijloace de transport marfă, în legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul (autoutilitare din categoria N1,N2, N3);
f) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data decontului, în limita a 10000 lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;
g) achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăşoară activitatea;
h) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa);
i) cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale (nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate la decont);
j) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură directă cu fluxul subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare, se completează on-line planul de afaceri.
În vederea înscrierii în cadrul Programului în această sesiune, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (joi, 17 septembrie 2015), timp de 5 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (luni, 21 septembrie 2015), cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de afaceri (anexa 3).
La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului; activitatea pe care accesează programul conform domeniilor de activitate din grila de evaluare; localizarea activităţii societăţii; data şi ora înscrierii., în această ordine.
În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului.

În maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 2 noiembrie 2015, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

AFN va fi eliberată, într-o singură tranşă, beneficiarilor care au efectuat activităţile eligibile şi au făcut dovada achitării integrale cheltuielilor aferente finanţării acestora, după efectuarea de către reprezentanţii OTIMMC a vizitei la faţa locului, pentru certificarea cheltuielilor.
Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă existente la data înscrierii on-line si cele create prin program conform numărului de locuri de muncă declarat pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 1.000.000 lei. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 20 de beneficiari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam