În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, Primăria Municipiului Oradea anunță contribuabilii că, potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2016 impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor fizice și juridice se calculează în funcție de destinația clădirii – rezidențială sau nerezidențială.
Prin clădire rezidențială se întelege o construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii, prin clădire nerezidențială se întelege orice clădire care nu este rezidențială, iar clădirea cu destinație mixtă este clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

Impozitul pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale sau mixte, aflate în proprietatea persoanelor fizice
Impozitul pe clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se determină în funcție de suprafața construită desfășurată a clădirii. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior (ex: în cazul apartamentelor la bloc), atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Impozitul pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a clădirii, care poate fi:
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință;
– valoarea finală a lucrărilor de construcții în cazul clădirilor noi construite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință;
– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință.
În cazul în care valoarea nu rezultă din niciunul din documentele mai sus enunțate, cota de impozitare este de 2% asupra valorii impozabile a clădirii.
Persoanele care doresc să își facă un raport de evaluare a clădirii pot consulta lista cu evaluatorii acreditați pe site-ul www.anevar.ro .
Impozitul pe clădiri cu destinație mixtă aflată în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Impozitul pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale sau mixte, aflate în proprietatea persoanelor juridice
Impozitul pe clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii .
Impozitul pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a clădirii, care poate fi:
– ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
– valoarea finală a lucrărilor de construcții în cazul clădirilor noi construite în cursul anului fiscal anterior;
– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
– în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
– în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință după caz.
Impozitul pe clădiri este datorat pe întregul an fiscal de referință de către persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul înstrăinării clădirii în cursul anului 2016 , impozitul pe clădire pentru întreg anul 2016 se datorează de către cel care a deținut calitatea de proprietar la data de 31.12.2015, iar de la data de 01.01.2017 impozitul pe clădire va fi achitat de persoana care deține dreptul de proprietate la data de 31.12.2016.
Impozitul pe clădire se plătește anual în două rate egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de către contribuabili până la data de 31 martie se acordă o bonificație de 10% în cazul persoanelor fizice și de 5 % în cazul persoanelor juridice.

Situația specială pe care o au clădirile proprietate publică sau privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale concesionate, date în administrare sau folosință persoanelor fizice sau juridice altele decât cele de drept public
Persoanele care dețin astfel de clădiri datorează taxa pe clădiri, care se calculează în condiții similare impozitului pe clădiri. Aceasta taxă se datorează proporțional cu perioada de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, folosință.
Persoana care datorează taxa are obligația depunerii declarației de impunere la organul fiscal însoțită de copia contractului de închiriere până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră in vigoare contractul.
Taxa pe clădiri se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de închiriere, folosință, concesiune, și nu la două scadențe (31 martie și 31 septembrie) ca în cazul impozitului pe clădiri. Pentru plata taxei pe clădiri nu se acordă bonificație.

În vederea stabilirii obligațiilor fiscale pentru anul 2016, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:
– persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31.03.2016;
– persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri au obligația să depună declarații până la data de 31.03.2016, din care să rezulte valoarea de impozitare și destinația acestora.
Modelul declarațiilor de impunere se găsește la ghișeele Primăriei, precum și pe site-ul Primăriei Oradea, la secțiunea Taxe și Impozite – Cereri și formulare tip, dar și în atașamentul acestei știri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam